Tina Umer

SWE
english below

Tina Umer
Gone Clicking – Rugs
5 – 19 februari

INSTAGRAM LIVE MED TINA UMER
Torsdag 10 februari 18.00
Live på Instagram @boykonsthall

Vi kommer få en digital rundtur av utställningen och höra Tina berätta mer om utställningen och idéerna bakom. Passa på att ställa dina frågor direkt till Tina och till oss i chatten!


Tina Umer är född 1991 i Koper, Slovenien, och bor och arbetar nu i Göteborg. Umer tog sin masterexamen i fotografi vid HDK-Valand i Göteborg 2019, och har sedan tidigare en kandidatexamen från Visual Communication vid Academy of Fine Arts and Design i Ljubljana. I sina arbeten undersöker Umer teman som minnen, personlig symbolik, och olika lager av materia och mening. Umer arbetar utifrån fotografi men blandar det med textilkonst, installationer, ljud och måleri.

https://www.tinaumer.com/

Gone Clicking – Rugs är en del av den större serien Gone Clicking som berör spamlandskapet på nätet, prokrastinering och löftet om att kunna hitta tillfredsställelse bland annat genom onlineshopping. 

Umer har samlat skärmdumpar av objekt som först dök upp som AI-skapade clickbait-annonser. Hon dök senare in till själva källan, till webbplatsen Wish – en snabbt växande e-gigant som för samman (ofta) kinesiska säljare med väst, och bildar en ny sorts sidenväg.

Det hon hittade är föremål menade för underhållning eller skönhet med tveksamt värde och användning, deras existens är baserade på exploateringar och ett överflöd av varor. Objekten visar det onödiga, bisarra och motsägelsefulla i nutiden. Kanske kan de också förstås som något slags anti-objekt, som förstör sitt eget syfte. Är de, på grund av hur snabbt de konsumeras och sin förlust av kontext, redan någon sorts moderna reliker? Vart leder vår girighet och överkonsumtion av råvaror, när vi så tydligt vet att vi måste förändra vårt sätt att agera mot planeten här och nu?

Mattorna har Umer beställt av ett företag baserat i Kalifornien, men som tillverkar mattor i Marocko, ett tillvägagångssätt som efterliknar hur e-handelwebbplatsen fungerar. Hantverkarna fick en samling skärmdumpar och valde sedan ut vilka de kunde göra beroende på sin förmåga och tillgängliga färger. Resultatet har påverkats av den mänskliga handen, och den folkliga vävnadstraditionen. Detta har förvandlat föremålen ytterligare och fört dem än längre från deras användning. Onlinebilderna materialiseras och förvandlas genom mänskliga fel.

I utställningen ingår även släppet av boken Gone Clicking, ett samarbete med konstnären och designern Sara Bezovšek, där ett bredare urval av föremål ställs mot reflektioner över deras betydelser.

Utställningen på Boy konsthall presenteras i samarbete med KulturUngdom, en ideell förening som backar, synliggör och utvecklar initiativ kring eget skapande, projekt och arrangemang av och med unga mellan 13-30 år i Västra Götaland.


ENG

Tina Umer
Gone Clicking – Rugs
February 5 – February 19

INSTAGRAM LIVE WITH TINA UMER
Thursday February 10, 6 PM
Live on Instagram, @boykonsthall

Tina will tell us more about the exhibition and the ideas behind it, and we will get a digital tour of the exhibition. Take the opportunity to ask your questions directly to Tina and to us in the chat!


Tina Umer was born in 1991 in Koper, Slovenia, and lives and works in Gothenburg. She holds  an MA in Photography from Valand and a BA from Visual Communication from ALUO in  Ljubljana, Slovenia. Umer works from a photographic standpoint but blends it with installation, textile art and  drawing, working with themes such as memory, personal symbolism, image use and  transformation, and the immediate environment, either online or offline.

https://www.tinaumer.com/

Gone Clicking – Rugs are part of the larger series Gone Clicking – a project concerning the online spam  landscape, procrastination and the promise of finding fulfillment through online shopping.

Umer collected screenshots of objects that first appeared as clickbait-y AI targeted ads. She later dived into the source, the Wish website itself  – a quick growing e-giant connecting (often) Chinese sellers with the West, forming a sort of new Silk Road. 

What she found are objects of entertainment or beauty with questionable value and usage,  their existence based on exploitations and an abundance of  commodities. Objects that show the unnecessary, bizarreness, contradictions of the present time, they could be understood as some kind of anti-objects, destroying their own purpose. Are they, based on their fast consumption and loss of contextuality, already some sort of  modern day relics? Where is our greediness and consumerism of commodities leading, with the clear knowledge that our ways towards the planet need to be changed here and now? 

The rugs were commissioned through a California based company producing rugs in  Morocco, mimicking the way how the source e-commerce website works. The artisans were given a collection of screenshots, and selected which ones they could make depending on their ability and colors available. The result has the impact of the human hand, a folk tradition of weaving, transforming the objects and bringing them even further from their use. The online images get materialised and transformed through human glitches. 

Part of the exhibition is also a book release of the book Gone Clicking, a collaboration with the artist and designer Sara Bezovšek, where a broader selection of objects are  juxtaposed with reflections on their meanings.

The exhibition at Boy konsthall is presented in collaboration with KulturUngdom, a charitable organization with thousands of members across Västra Götaland. KulturUngdom’s mission is to work with young people to support the strategic development of cultural life in the region’s 49 municipalities.