MARIANNE VLASCHITS

English below

Marianne Vlaschits
A Flock of Planets
3 juni – 8 juli

Vernissage: Lördag 3 juni, 12.00-14.00

I Marianne Vlaschits bildvärldar är den mänskliga och den kosmiska kroppen tätt sammanlänkade. Hon sammanför himmelska objekt med kroppens veck och öppningar och låter vetenskapliga illustrationer möta vardagliga, intima upplevelser. 

I utställningen A Flock of Planets på Boy konsthall presenterar Vlaschits en serie helt nya verk.

Arbetsprocessen för dessa nya verk började med Vlaschits önskan att måla med glädje, att skapa någonting baserat på lekfullhet och intuition. Hon började med att ge sig själv ett uppdrag, att måla ett landskap hon aldrig tidigare upplevt. I detta fall betydde det Bollebygds växtlighet och vattendrag, och hur ljuset faller över dess dalar och kullar. Men sedan har Vlaschits händer, tillsammans med färgen och säckvävsduken, förvandlat landskapet och som betraktare färdas man genom ett drömskt, fantasifullt tillstånd. Scenerna som avbildas kan utspela sig i någon galax långt bort, eller så kan de vara från de minsta organismernas synvinkel, något som ser ut över kanten på ett sandkorn. Men fortfarande går det att hitta ledtrådar som visar på början av processen, svajande grässtrån och böljande former.  

“Jag följde själva färgen och reflekterade för varje steg vad målningen vill att jag ska göra – inte vad jag vill avbilda. På så sätt kan målningen bli en spegel av det undermedvetna.” – Marianne Vlaschits

Vlaschits förunderliga landskap och surrealistiska kompositioner gränsar till abstraktion, vilket ger utrymme för fantasier om fantastiska oupptäckta världar. Att ta del av hennes arbeten blir en resa inåt likväl som utåt. Målningarna i A Flock of Planets har alla fått titlar efter engelskans veckodagar: Monday (Moon), Tuesday (Mars), Wednesday (Mercury), Thursday (Jupiter), Friday (Venus), Saturday (Saturn) och Sunday (Sun). Vlaschits förklarar: 

“Dagarnas namn härrör från de sju planeter som är synliga för blotta ögat på natthimlen. Sju planeter som är en grupp planeter, eller en flock planeter.” 

Marianne Vlaschits, född 1983, bor och arbetar i Wien, Österrike. Inspirationen hämtar hon från astrofysik och den rika historia av kvinnliga målare som verkat innan henne. Vlaschits har en masterexamen från Konsthögskolan i Wien. Hennes senaste utställningar inkluderar Danger Season (BEAST, Los Angeles), On Beauty (Galerie Crone, Wien), Orbs and Awe (L’Inconnue, New York), Wells of Wisdoms (MeetFactory, Prag), Auroras (Galerie Sophia Vonier, Salzburg), Contrology (Kunstraum Riehen, Basel), Gates (Eve Leibe Gallery, London), A Body That Lasts (Galerie 5020, Salzburg), A Construction Site of Extraordinary Feelings (The Breeder Gallery, Aten), The Magnetic Spell (Suzie Shride, Wien) och Stone Telling (Kunstraum NÖ, Wien).

mariannevlaschits.com

Saturday, Marianne Vlaschits 2023

Vernissage: Lördag 3 juni, 12.00-14.00

Därefter öppet:
Torsdag 15.00-18.00
Fredag 15.00-18.00
Lördag 11.00-14.00


ENG

Marianne Vlaschits 
A Flock of Planets
June 3 – July 8

Opening: Saturday June 3, 12 – 2 PM

In the works of Marianne Vlaschits, the human and the cosmic body are closely linked. She brings together heavenly objects with the folds and openings of the body and lets scientific illustrations meet everyday, intimate experiences.

In the exhibition A Flock of Planets at Boy konsthall, Vlaschits presents a series of completely new works.

The artistic process for these new works began with Vlaschits’ desire to paint with joy, to create something based on playfulness and intuition. She began by giving herself a task, to paint a landscape she had never experienced before. In this case, it meant Bollebygd’s vegetation and waterways, and how the light falls over its valleys and hills. But Vlaschits’ hands, together with the paint and the burlap canvas, transforms the landscape, and as an observer you travel through a dreamy, imaginative state. The scenes depicted could take place in some galaxy in the far reaches of space, or they could be from the viewpoint of the smallest of organisms, looking out over the edge of a grain of sand. And yet, it is still possible to find clues that show the beginning of the working process, swaying blades of grass and rolling shapes.

“I followed the paint itself and reflected with every step what the painting wanted me to do – not what I wanted to depict. In this way the painting can become a mirror of the subconscious.” – Marianne Vlaschits

Vlaschits’ wondrous landscapes and surreal compositions border on abstraction, giving room for imaginations of fantastic undiscovered worlds. The experience of her works is a journey inward as well as outward. The paintings in A Flock of Planets are all named after the days of the week: Monday (Moon), Tuesday (Mars), Wednesday (Mercury), Thursday (Jupiter), Friday (Venus), Saturday (Saturn) and Sunday (Sun). Vlaschits’ explains: 

“The names of the days derive from the seven planets which are all visible to the naked eye in the night sky. Seven planets are a group of planets or a flock of planets.”

Marianne Vlaschits lives and works in Vienna, Austria. Drawing her inspiration from astrophysical research and a rich history of female painters she creates strange worlds on the brink of abstraction. She received her masters from the Academy of Fine Arts in Vienna and has since exhibited her work internationally. Recent exhibitions include Danger Season (la BEAST, Los Angeles) On Beauty (Galerie Crone, Vienna), Orbs and Awe ( L’Inconnue, New York), Wells of Wisdoms (MeetFactory, Prague), Auroras (Galerie Sophia Vonier, Salzburg), Contrology (Kunstraum Riehen, Basel), Gates (Eve Leibe Gallery, London), A Body That Lasts (Galerie 5020, Salzburg), A Construction Site of Extraordinary Feelings, (The Breeder Gallery, Athens) The Magnetic Spell (Suzie Shride, Vienna), Stone Telling, (Kunstraum NÖ, Vienna). 

Saturday, Marianne Vlaschits 2023

Opening: Saturday June 3, 12-2 PM

Opening hours June 8 – July 8
Thursday 15.00-18.00
Friday 15.00-18.00
Saturday 11.00-14.00