Jesper Norda / Skimmer och Härvor

November
Jesper Norda – Fåglad (version 2021)
/ Skimmer och Härvor i Viskans vatten och marker

Vi samarbetar med projektet Skimmer och härvor, ett projekt initierat och lett av Theo Ågren och Thomas Laurien. De arbetar de processbaserat och tvärdisciplinärt, och kombinerar konstnärliga metoder och förhållningssätt med posthumanistiska perspektiv. I projektet undersöker de hur konstnärligt arbete kan medverka till förändrade och hållbara relationer mellan människor och fler-än-människor. Utgångspunkten för projektet är vattendraget Viskan.

Jesper Norda har sin bakgrund som musiker men ungefär halvvägs in i utbildningen till tonsättare växlade han över till bildkonsten. Allt sedan dess har han arbetat parallellt med musik och bildkonst, alltid lika konstnärligt konsekvent. I bildkonsten expanderar den konceptuella grunden i enkla rumsliga ingrepp av ljud, objekt, text eller ljus, ibland approprierande till andra konstnärliga uttryck, ibland kopplat till rent subjektiva erfarenheter.

”Jag arbetar ofta med ljud och i det här projektet närmar jag mig Viskan med funderingar kring lyssnandet, det passiva eller det aktiva och de olika spänningslägen som finns däremellan.
Följande två meningar med motsatt innebörd fungerar för närvarande som utgångspunkt:

Tystnad är ofta samma sak som frånvaro, en möjlighet att lämna ett medvetet förhållningssätt till omvärlden till förmån för ett mer kontemplativt. En plötslig tystnad kan ibland erbjuda ett lugn.

Tystnad är ofta samma sak som närvaro, ett tillstånd där man lämnar ett kontemplativt förhållningssätt till omvärlden för ett mer medvetet. En plötslig tystnad fungerar som när alla lampor tänds på en fest: du befinner dig omgående i en konkret situation, där din egen kropp, andning, blick är i fokus.”

Kika in Jespers hemsida
Jesper Norda: Fåglad (version 2021)