Iris Liedberg

English below

𝙄𝙧𝙞𝙨 𝙇𝙞𝙚𝙙𝙗𝙚𝙧𝙜 – 𝙐𝙧 𝙧𝙖𝙗𝙖𝙩𝙩𝙚𝙣
5 mars – 9 april

VERNISSAGE 5 mars 12.00-14.00
__________________________

𝙐𝙧 𝙧𝙖𝙗𝙖𝙩𝙩𝙚𝙣

”Temat på utställningen handlar om biologisk mångfald eller avsaknaden av den och inspirationen har varit en pytteliten äng som bostadsbolaget har anlagt i närheten av mitt hem. Ängen fick mig att börja tänka på artrikedom och hur den här blomsterängen som planterats är så välkommen men också så minimal i jämförelse med de stora gröna fält av välklippta gräsmattor som omger den och många av våra bostadshus. Växtligheten består antingen av perfekt arrangerade rabatter eller gräsmattor och inget vilt och spännande däremellan. Ur det väcktes en tanke om att såna där tjusiga sommarbuketter inte går att plocka längre, inte där jag bor i alla fall. Därför har jag behövt skapa mig en rabatt där eleganta och ovanliga blommor fått växa fram. Fast i en hårdare variant och med något längre hållbarhet efter det att de plockats.” – Iris Liedberg
__________________________

Tungt är det huvud som bär midsommarkransen
Curatorerna Sara Östebro och Maja Östebro om utställningen


Iris Liedbergs världar är befolkade av märkliga varelser. Söta djur som tycks bära på tvetydiga intentioner, vackra växter och organiska former som behagar men som likväl kan vara dödligt giftiga. Paletten känns igen, Liedbergs universum tycks ha blivit skapad från ett minne om barndomens 80- och 90-tal, eller kanske kommer det från ett minne om ett minne, ihopplockad ifrån skärvor av något som varit, ifrån drömmar, fantasi och verklighet. Denna värld som kanske till en början kan tolkas som trygg och skimrande nostalgisk bär även på en mörkare mening. En om obalans och artdöd. Liedberg talar om sommarbuketter från en annan tid, och vi påminns om vår barndoms midsommarkransar som bågnade till bredden av vilda blommor från ängar och hagar. Tunga av prästkragar och rödklöver krönte de våra huvuden, som ännu inte hört något alls om klimatkris eller människans rovjakt på naturens tillgångar. Nu består våra kransar av blåklint och eukalyptus köpta i bunt från blomsterbutiken. Hur stort plats får det vilda att frodas, i våra nyplanerade städer och villaområden? Varför är den kuvade gräsmattan så vanligt förekommande? Varför älskar ingen det vilda? I utställningen Ur rabatten får vi möjlighet att varsamt närma oss en skrämmande verklighet. Liedberg tar oss i handen och leder oss med omtanke fram till en rik äng av frågor och insikter.


Iris Liedberg är konstnär och utbildad bildlärare från HDK-Valand, Högskolan för Konst och Design. Liedberg arbetar främst genom teckning eller lera, men också med film, måleri eller grafik. Detta är hennes första separatutställning och vi är mycket glada över att den sker hos oss på Boy konsthall.

irisliedberg@gmail.com
__________________________

VERNISSAGE: 5 mars 12.00-14.00

INSTAGRAM LIVE: Torsdag 24/3 18.00
https://www.instagram.com/boykonsthall/

Öppettider 10 mars – 9 april
Torsdag 15.00-18.00
Fredag 15.00-18.00
Lördag 11.00-14.00
__________________________

ENG

𝙄𝙧𝙞𝙨 𝙇𝙞𝙚𝙙𝙗𝙚𝙧𝙜 – 𝙐𝙧 𝙧𝙖𝙗𝙖𝙩𝙩𝙚𝙣
March 5 – April 9

OPENING 5 March 12.00-14.00
__________________________

𝙐𝙧 𝙧𝙖𝙗𝙖𝙩𝙩𝙚𝙣 (𝙊𝙪𝙩 𝙤𝙛 𝙏𝙝𝙚 𝙁𝙡𝙤𝙬𝙚𝙧𝙗𝙚𝙙)

”The theme of the exhibition is about biodiversity or the lack of it and the inspiration has been a tiny meadow that the housing company has laid out near my home. The meadow made me start thinking about species richness and how this flower meadow that has been planted is so welcomed but also so minimal in comparison with the large green fields of well-cut lawns that surround it and many of our residential houses. The vegetation consists of either perfectly arranged flower beds or lawns, and nothing wild and exciting in between.It gave rise to the thought that beautiful summer bouquets of wildflowers can no longer be picked, not where I live anyway. Therefore, I had to create a flowerbed where elegant and unusual flowers have been allowed to grow. But in a harder variant and with a slightly longer life after they have been picked.” – Iris Liedberg
__________________________

Heavy is the head that wears the midsummer wreath
The curators Sara Östebro and Maja Östebro writes about the exhibition

Iris Liedberg’s worlds are populated by strange creatures. Cute animals that seem to carry ambiguous intentions, beautiful plants and organic forms that please the eye but that might as well be deadly poisonous. The palette is recognizable, Liedberg’s universe seems to have been created from a memory of growing up in the 80s and 90s, or maybe it’s been built from a memory of a memory, plucked together from shards of something that has been, from dreams, imagination and reality. This world, which may at first sight be interpreted as safe and shimmering nostalgic, also carries a darker meaning. One about imbalance and species death. Liedberg talks about summer bouquets from another time, and we are reminded of our childhood’s midsummer wreaths, stuffed to the gills of wild flowers from meadows and pastures. Heavy from daisies and red clovers they crowned our heads, which had not yet heard anything about the climate crisis or human kind’s predatory hunt for nature’s assets. Now our wreaths consist of cornflowers and eucalyptus bought in bundles from the flower shop. How much space does the wild get to thrive, in our newly planned cities and residential areas? Why is the tight cut lawn so common? Why does no one love the wild? In the exhibition Ur rabatten (Out of the flowerbed), we get the opportunity to cautiously approach a frightening reality. Liedberg takes us by the hand and leads us with care to a rich meadow of questions and insights.


Iris Liedberg is an artist and art teacher educated at HDK-Valand, University of Art and Design. Liedberg works mainly through drawing or clay, but also with film, painting or graphics. This is her first solo exhibition and we are very happy that it takes place with us at Boy konsthall.

irisliedberg@gmail.com
__________________________

OPENING: March 5 12.00-14.0

0INSTAGRAM LIVE: Thursday 24/3 18.00
https://www.instagram.com/boykonsthall/

Opening hours March 10 – April 9
Thursday 15.00-18.00
Friday 15.00-18.00
Saturday 11.00-14.00


Foto: AnnaCarin Isaksson

Läs mer om utställningen här.