GIBCA Extended 2021

~ 𝘦𝘯𝘨𝘭𝘪𝘴𝘩 𝘣𝘦𝘭𝘰𝘸 ~

18 september – 5 november
torsdag – fredag 15.00-18.00
lördag 11.00-14.00

~~~~~

UTSTÄLLNINGARNA

80/20 or FAMILIAR GROUNDS
Lavinia Jannesson
18 september – 5 november

Rå linneduk täcks med tjocka lager av färg – vilka poleras blanka och sedan täcks av semitransparenta lager av grafitpulver, ett medium som registrerar själva ytans varje avvikelse och ojämnhet.

I utställningen 80/20 or Familiar Grounds undersöker konstnären Lavinia Jannesson metoder inom restaurering och målerikonservering. Färgfragment från målningar undersöks under mikroskop, och utifrån dess färglager nås kunskap om verkets historia och om konstnärens metod. Bilderna ser ut som geologiska lager eller skikt av jord, grus och sediment som skänker kunskap om historiska skeenden. Bilderna kan också likna mystiska landskap.

Boy konsthall, Göteborgsvägen 21, Bollebygd

Lavinia Jannesson. Foto: AnnaCarin Isaksson
Green – Lavinia Jannesson.
Utställningsvy. Green och White pink av Lavinia Jannesson
Purple av Lavinia Jannesson
Blue av Lavinia Jannesson

Läs mer:
Lavinia Jannesson


MANIFESTO FOR CLAY
Julia Schuster och Arijit Bhattacharyya
18 september – 5 november

Jord
Vatten
Lera
Hud
Kropp
Arbete
Hem
Motstånd

Vem formar leran? Naturen eller krukmakarens hand?
Vår värld är i ett ständigt pågående flöde av på nytt-skapande och omvälvning, men på något sätt är leran en av få historiska konstanter under århundraden och över landmassor. Det är ett medium för både poesi och politik. Vilken roll spelar leran i denna tid av ständig förändring? Har leran en framtid, eller är den rent av futuristisk?

Manifesto for Clay är ett undersökande samarbete mellan konstnärerna Julia Schuster och Arijit Bhattacharyya. Samtalen mellan denna duo har resulterat i en platsspecifik utställning på platsen där det gamla tegelbruket i Bollebygd låg en gång i tiden.

Tegelbruksvägen 1, Bollebygd

Från vänster, Julia Schuster och Arijit Bhattacharyya. Foto: AnnaCarin Isaksson
Utställningsvy, Manifesto for Clay. Foto: AnnaCarin Isaksson
Changing Landscape – Julia Schuster. Foto: AnnaCarin Isaksson
Changing Landscape – Julia Schuster. Foto: AnnaCarin Isaksson
Remembering those who could not fly away – Arijit Bhattacharyya. Foto: AnnaCarin Isaksson
Remembering those who could not fly away – Arijit Bhattacharyya. Foto: AnnaCarin Isaksson
You got me, I got you – Julia Schuster. Foto: AnnaCarin Isaksson
You got me, I got you – Julia Schuster. Foto: AnnaCarin Isaksson
Utställningsvy, Manifesto for Clay. Foto: AnnaCarin Isaksson
Förgrunden: Appelations – Julia Schuster och Arijit Bhattacharyya. Bakgrunden: Makku, Lenin and the Sidhu KanhuDahar – Arijit Bhattacharyya. Foto: AnnaCarin Isaksson
Makku, Lenin and the Sidhu KanhuDahar – Arijit Bhattacharyya. Foto: AnnaCarin Isaksson
Makku, Lenin and the Sidhu KanhuDahar – Arijit Bhattacharyya. Foto: AnnaCarin Isaksson
My Body Is My Home – Julia Schuster. Foto: AnnaCarin Isaksson
My Body Is My Home – Julia Schuster. Foto: AnnaCarin Isaksson
Utställningsvy – Manifesto for Clay. Foto: AnnaCarin Isaksson

Julia Schuster
Arijit Bhattacharyya


▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

SEPTEMBER 18 – NOVEMBER 5
Thursday – Friday 15.00-18.00
Saturday 11.00-15.00

~~~~~

THE EXHIBITIONS

80/20 or Familiar Grounds
SEPTEMBER 18TH – NOVEMBER 5TH

Raw linen canvases are covered with thick layers of paint – which are polished shiny and then covered by semi-transparent layers of graphite powder, a medium that registers every deviation and unevenness of the surface itself.

In the exhibition 80/20 or Familiar Grounds, the artist 𝗟𝗮𝘃𝗶𝗻𝗶𝗮 𝗝𝗮𝗻𝗻𝗲𝘀𝘀𝗼𝗻 examines methods in restoration and painting conservation. Color fragments from paintings are examined under a microscope, and based on its color layer, knowledge is gained about the work’s history and about the artist’s method. The images look like geological layers of soil, gravel and sediment that provide knowledge about historical events. The images can also resemble mysterious landscapes.

Boy konsthall, Göteborgsvägen 21, Bollebygd

~

Manifesto for Clay
SEPTEMBER 18TH – NOVEMBER 5TH

Soil
Water
Clay
Skin
Body
Labour
Home
Resistance

Who authored the clay? Nature or the potter’s hand?
Our world is in a self-negotiating flux and somehow clay remains one of the few historical constants throughout centuries and beyond landmasses. It is a medium of both poetry and politics. What role does clay play in this environment of constant change? Does the clay have a future or is it futuristic?

Manifesto for Clay is an investigative artistic collaboration between 𝗝𝘂𝗹𝗶𝗮 𝗦𝗰𝗵𝘂𝘀𝘁𝗲𝗿 and 𝗔𝗿𝗶𝗷𝗶𝘁 𝗕𝗵𝗮𝘁𝘁𝗮𝗰𝗵𝗮𝗿𝘆𝘆𝗮. The dialogues between the artistic duo will result in a site-specific embodiment at Bollebygd’s former brick factory.

Tegelbruksvägen 1, Bollebygd

~~~~~

COVID
Make sure to keep distance to other people, and to stay at home if you are not feeling well. Our staff will ask you to wait outside the venue or to come back later, if so is needed.

ACCESSIBILITY
Boy konsthall is located at ground floor, without doorsteps. Big toilet is avaliable. The venue at Tegelbruksvägen is located one floor up, without elevator. Parts of the exhibition is located two floors up.

For questions, contact us at boykonsthall@teaternu.se