Ellen Tafferner Berggren

English below

Ellen Tafferner Berggren – RUM 
11 mars – 15 april

VERNISSAGE 11 mars 12.00-14.00

Ellen Tafferner Berggren deltog i de bokcirklar utifrån Virginia Woolfs Ett eget rum (1929) som låg till grund för teaterföreställningen Ett eget rum // Apartment (2021), skapad av konstkompaniet Teater Nu. Efter att ha tagit del av föreställningen ville hon fortsätta arbetet med de frågor och tankar den väckte inom henne. Tafferner Berggren har utgått både från det fysiska rum som är hennes egen ateljé och sitt inre rum för tankar och kreativitet. Hon har också velat undersöka rum för och i andra och vad de fylls av. Utställningen består av verk gjutna i epoxy, föremål och interiör från hennes ateljé samt ett videoverk.

Ellen Tafferner Berggren är från Marks kommun, bosatt i Rydal där hon också har sin ateljé. I sitt skapande arbetar hon experimentellt i många olika material och tekniker såsom måleri, skulptur, assemblage/kollage och installationer. Verken har ofta funna objekt som utgångspunkt och hon sätter dem i nya sammanhang och prövar gärna materialens gränser. Tafferner Berggren intresserar sig för tingens inneboende mening och hur de besjälas på olika sätt, samt för teman som psykisk ohälsa, sökande efter tillhörighet, tid och gränser av olika slag. 

VERNISSAGE 11 mars 12.00-14.00

Därefter öppet:
Torsdag 15.00-18.00
Fredag 15.00-18.00
Lördag 11.00-14.00


ENG

Ellen Tafferner Berggren – RUM 
March 11 – April 15

OPENING March 11 12.00-14.00

Ellen Tafferner Berggren participated in the book club that met and discussed Virginia Woolf’s A Room of One’s Own (1929), discussions that then was used in developing the theater performance Ett eget rum // Apartment (2021), created by Teater Nu. After watching the performance, she wanted to continue working with the questions and thoughts it raised within her. Tafferner Berggren started both from the physical space that is her own studio and her inner space for thoughts and creativity. She has also wanted to investigate rooms for and in others and what they are filled with. The exhibition consists of works cast in epoxy, objects and interiors from her studio as well as a video work.

Ellen Tafferner Berggren is from the municipality of Mark. She is living in Rydal where she also has her own studio. In her practice, she works experimentally in many different materials and techniques such as painting, sculpture, assemblage/collage and installations. The works often have found objects as a starting point and she puts them in new contexts and likes to test the limits of the materials. Tafferner Berggren is interested in the intrinsic meaning of things and how they are animated in different ways, as well as in themes such as mental illness, the search for belonging, time and boundaries of various kinds.


OPENING 11 March 12.00-14.00

Opening hours 11 March – 15 April
Thursday 15.00-18.00
Friday 15.00-18.00
Saturday 11.00-14.00